Table of Contents

Vedtægter for foreningen Bafo do Mundo

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Bafo do Mundo. Dens hjemsted er Københavns kommune.

§2. Foreningens formål

Foreningen er uafhængig af partipolitik. Foreningens formål er

 • at tilegne sig og formidle afro-brasiliansk musik, sang og dans.
 • at skabe et miljø for kulturel og kreativ udfoldelse, såvel gennem aktiviteter for foreningens medlemmer, som ved åbne arrangementer.
 • at skabe kontakt med andre tilsvarende foreninger og grupper, både i og udenfor Danmark.
 • at fremme interessen for og kendskabet til foreningens kulturelle aktiviteter, herunder deltagelse i det årlige karneval i København.

§3. Medlemmer

I foreningen kan optages enhver, som har positiv interesse i foreningens formål.

Foreningens bestyrelse kan dog nægte medlemskab, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Enhver, der er blevet nægtet medlemskab af foreningen, kan forlange spørgsmålet om medlemskab afgjort på den førstkommende generalforsamling. Vedkommende skal betragtes som et ekskluderet medlem.

Ved grov overtrædelse af foreningens vedtægter kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sine synspunkter, og kan endvidere fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende generalforsamling.

Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom bestyrelsen er enig derom.

§3.1. Støttemedlemmer

I tilknytning til foreningen kan ligeledes optages støttemedlemmer, som har positiv interesse i foreningens formål.

Støttemedlemmer har begrænsede rettigheder i forhold til fuldgyldige medlemmer.

Støttemedlemmer bliver holdt løbende orienteret om foreningens aktiviteter.

§4. Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales efterår og forår, og betalingen er forfaldende til henholdsvis d. 1.10. samt d. 1.3.

Støttemedlemmer betaler et årligt kontingent svarende til minimum 1/10 af det på den ordinære generalforsamling fastsatte kontingent.

Medlemmer, som udtræder i årets løb, har ikke ret til kontingentrefusion.

§5. Regnskab og økonomi

Regnskabsåret er fra d. 1. august til d. 31. juli.

Bestyrelsen skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. juli til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med revisorens påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne ved fremlæggelse i foreningen senest 8 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdning.

§6. Ordinær generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen udstikker retningslinierne for bestyrelsens arbejde.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i begyndelsen af september måned. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne, mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden skal anføres. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning; herunder evt. eksklusioner af medlemmer (disse sager afgøres under dette punkt)
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 6. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af intern revisor
 11. Evt.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og være bekendtgjort for medlemmerne senest 8 dage før.

Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, der har været kontingentbetalende medlem af foreningen i 3 måneder. Hvis eksklusion af et medlem forkastes på generalforsamlingen, regnes medlemskabet for ubrudt. Hvis et medlem har betalt kontingent for det foregående år, regnes medlemskabet for ubrudt fra det øjeblik kontingent betales. Til efter den ordinære generalforsamling (hvor kontingent fastlægges) regnes alle medlemmer, der har betalt for det foregående år, for kontingentbetalende.

Hvert medlem af foreningen har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Derimod kan der pr. brev/email stemmes for eller imod indkomne forslag.

Spørgsmål afgøres på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal, dog stemmers der ved vedtægtsændringer i henhold til punkt 9 i vedtægterne.

Der vælges indtil 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på den ordinære generalforsamling. Både bestyrelse og suppleanter skal være fuldgyldige medlemmer af foreningen.

Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dette eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, skriftligt, til foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat til bestyrelsen.

Bestyrelsen skal stille lokaler og medlemsadresser til rådighed.

§8. Bestyrelse

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på indtil 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en formand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen fører protokol over sine møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen. Dette skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.

Ved forfald blandt bestyrelsens medlemmer indtræder suppleanter i den orden, de er valgt (efter antal stemmer). Såfremt der er færre end 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, har bestyrelsen mulighed for at supplere sig med medlemmer af foreningen, således at den til stadighed består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne om foreningens drift.

Foreningen hæfter alene med hele sin formue, således at intet medlem, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§9. Ændring af vedtægter

Forandring af vedtægter, herunder foreningens opløsning, kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, samt at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Såfremt 2/3 flertal opnås på en generalforsamling, hvor under halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, kan forslaget evt. tages op på en følgende generalforsamling. Såfremt det nødvendige flertal opnås her, er forslaget vedtaget, selv om under halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.

§10. Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning vil en eventuel formue og ejendom overgå i en fond, hvis formål skal være at støtte andre kulturelle grupper og foreninger, der tjener tilsvarende formål som denne forenings formål.

Således vedtaget på den stiftende Generalforsamling af 4. september 1994 Seneste vedtægtsændringer ved den Ekstraordinære Generalforsamling af 19. august 2012.